Povinná výbava

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel dle § 32 zákona č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel, povinná výbava jízdních kol a přehled druhů a obsahu lékárniček.

(1) Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:

 1. náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
 2. po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
 3. příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
 4. klíč na matice (šrouby) kol vozidla,
 5. náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na

 1. vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
 2. městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.

(3) Pro vozidla kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e), pro vozidla kategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

(4) Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií 01 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo.

(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu:

 1. jednu náhradní pojistku,
 2. po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně.

(6) Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček (a také dále)

 1. vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,
 2. vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,
 3. ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,

pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

(7) Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.

(8) Nové vozidlo výrobce při jeho předávání prodejci vybavuje minimální výbavou podle odstavců 1 a 5, pokud není stanoveno v odstavcích 2 až 4 jinak.

(9) Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, se vybavuje jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B, sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B a vozidlo taxislužby hasicím přístrojem podle zvláštního právního předpisu.

(10) U hasicích přístrojů je potřebné provedení posouzení shody výrobku autorizovanou osobou. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

Jízdní kola musí být vybavena:

 1. dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 2. zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností,
 3. přední odrazkou bíle barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumaiky předního kola u stojícího kola,
 4. odrazkami oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 5. na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola, a dále za snížené viditelnosti
 6. světlometem svítícím dopředu bílým světlem, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
 7. zadní svítilnou červené barvy, která může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy
 8. zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

Vyhláška dále výslovně stanoví, že:

 1. výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení §32 zákona o provozu na pozemních komunikacích,
 2. pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace,
 3. jízdním kolem se rozumí i tříkolka, vícekolka nebo koloběžka.

Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)
Zdravotnický materiál Množství (ks)
a) Obvaz hotový sterilní č. 2 1
b) Obvaz hotový sterilní č. 4 1
c) Šátek trojcípý 1
d) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 3
e) Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm 1
f) Rouška resuscitační 1
g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1
h) Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2
Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)
Zdravotnický materiál Množství (ks)
velikost lékárničky
I. II. III.
a) Obvaz hotový sterilní č. 2 2 5 10
b) Obvaz hotový sterilní č. 3 2 5 10
c) Obvaz hotový sterilní č. 4 2 5 10
d) Šátek trojcípý 2 3 6
e) Obinadlo elastické 10 cm x 5 m 3 6
f) Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m 1 2 4
g) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 6 12 18
h) Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm 1 3 5
i) Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm 1 3 5
j) Rouška resuscitační 1 2 4
k) Rouška PVC 20 x 20 cm 1 2 4
l) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4
m) Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2 2 4
n) Nůžky 1 1 1

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.